Algemene voorwaarden

Art. 1 : Overeenkomst

Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van de bestelling tenzij deze onder voorbehoud is geschied. De uitvoering gebeurt conform de algemene voorwaarden vermeld op de afleveringsbon en/of de facturen van DE WAELE DANNY BVBA, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.
De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op latere verkopen en worden verondersteld gekend te zijn door wie een voorgaande factuur heeft aanvaard.

Art. 2 : Prijs

Onze prijzen worden zonder verbintenis gegeven. De bestellingen worden onder voorbehoud aangenomen en uitgevoerd tegen de officiële prijs van kracht op de dag van de levering. Elke verandering van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de verkoopprijzen uitmaken, geeft DE WAELE DANNY BVBA het recht de op dat ogenblik aangegane verbintenissen te herzien en aan te passen.

Art. 3 : Overschrijving der goederen en leveringswijze

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Wanneer er zich specifieke leveringssituaties voordoen eigen aan de plaats van de levering, zal de klant DE WAELE DANNY BVBA  er schriftelijk van in kennis stellen op het ogenblik van de bestelling.

Art. 4 : Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan bij niet consumenten, in de zin van de Wet van 14.07.1991, nooit aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 5 : Annulatie

Elke annulatie moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door DE WAELE DANNY BVBA. Bij annulering is een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling verschuldigd.

Art. 6 : Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van DE WAELE DANNY BVBA  tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten, ook bij faillissement. Nieuwe onbetaalde goederen worden geacht de reeds betaalde te vervangen.

De koper zal de verkoper verwittigen indien hij het pand waar geleverd werd verlaat alvorens de volledige prijs betaald werd en de identiteit van de volgende gebruiker meedelen.

Art. 7 : Risico

De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. DE WAELE DANNY BVBA  is alleen aansprakelijk voor schade ingevolge bewezen opzet en/of  zware fout van DE WAELE DANNY BVBA  en zij wijst elke verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt bij de levering ingevolge gebrekkig opslagmateriaal of gebreken aan de leveringsplaats af.

Art. 8 : Klachten

De klant wordt geacht de goederen, bij de levering in ontvangst genomen, nagezien te hebben.

Klachten van welke aard ook gebeuren schriftelijk binnen de 8 gewone dagen na levering aan DE WAELE DANNY BVBA.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen, welke nog niet in gebruik mogen genomen zijn, niet overschrijden.

Art. 9 : Betaling en wanbetalingen

Alle betalingen dienen uiterlijk op de vervaldag contant op de maatschappelijke zetel van DE WAELE DANNY BVBA te gebeuren.

Bij niet-betaling op de vervaldag is er vanaf de dag daarna een intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd op het factuurbedrag, meer een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 EUR. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat er eerst een aanmaning is vereist.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddelljk opeisbaar.

Art. 10 : Waarborgen

De bestaande overeenkomsten worden onmiddellijk ontbonden bij faillissement van de klant.

Art. 11 : Geschil

Bij betwisting zijn de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel DE WAELE DANNY BVBA bevoegd.